085 - 773 17 11 info@alarmserver.nl

PRIVACYVERKLARING Alarmserver.nl h.o. EMC SOLUTIONS                               (Download)

 

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke informatie EMC Solutions  verzamelt, hoe zij daarmee omgaat, en hoe uw privacy wordt gewaarborgd. Wij raden u nadrukkelijk aan deze privacyverklaring aandachtig door te lezen.

 

Begripsbepalingen

In deze verklaring wordt verstaan onder:

Autoriteit: de toezichthoudende autoriteit als bedoeld in artikel 51 AVG en artikel 6 UAVG: de Autoriteit Persoonsgegevens;

Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Bijzonder persoonsgegeven: een persoonsgegeven betreffende de gezondheid, godsdienst, ras, politieke voorkeur, het strafrechtelijk verleden of het seksuele leven van een natuurlijke persoon.

Verwerking van persoonsgegevens: elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige ander vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens;

Bestand: elk gestructureerd geheel van persoonsgegevens, ongeacht of dit geheel van gegevens gecentraliseerd is of verspreid is op een functioneel of geografisch bepaalde wijze, dat volgens bepaalde criteria toegankelijk is en betrekking heeft op verschillende personen;

Verwerkingsverantwoordelijke: de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is, conform deze verklaring, EMC Solutions

Verwerker: degene die op basis van een overeenkomst ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn onderworpen;

Betrokkene: de natuurlijke persoon op wie een persoonsgegeven betrekking heeft;

Derde: ieder niet zijnde de betrokkene, de verantwoordelijke, de bewerker; of enig persoon die onder rechtstreeks gezag van de verantwoordelijke of de bewerker gemachtigd is om persoonsgegevens te verwerken;

AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming, Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad.

 

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke

EMC Solutions is gevestigd in Lelystad, Botter 33 05 (8243 KM) en is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 68956193. Elektronisch is zij bereikbaar via: info@emcsolutions.nl

Privacy

EMC Solutions respecteert de privacy van al haar relaties en alle websitebezoekers. EMC Solutions zorgt ervoor dat de persoonsgegevens die aan haar worden verschaft, vertrouwelijk worden behandeld en verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de bepalingen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), alsmede in overeenstemming met andere toepasselijke wet- en regelgeving. Op deze website kunt u deze privacyverklaring te allen tijde raadplegen.

Verwerking van de persoonsgegevens

Persoonsgegevens kunnen door EMC Solutions worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

A. om diensten aan te bieden en de opdracht(en) uit te voeren die u aan EMC Solutions is verstrekt;

B.  om contact met u op te nemen;

C. als u zich inschrijft voor het ontvangen van nieuwsbrieven, gebruiken wij uw gegevens om u de nieuwsbrieven te sturen;

D. om facturen in rekening te brengen;

E. als u bij EMC Solutions solliciteert, gebruiken wij uw gegevens om uw sollicitatie te beoordelen en om contact met u op te nemen;

F. om te voldoen aan een wettelijke verplichting;

G. om u te informeren over nieuwe producten en/of aanbiedingen die in relatie staan met eerder door u gekochte producten en/of afgenomen diensten;

H. ter uitvoering van een marktonderzoek al dan niet op basis van verkregen informatie via ‘Google Analytics’.

Van de volgende categorieën personen kunnen persoonsgegevens worden verwerkt:

a. individuele personen

b. groepen personen

c. overige betrokkenen

Soorten persoonsgegevens

De volgende persoonsgegevens kunnen door EMC Solutions worden verwerkt:

a. naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adresgegevens, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens, IP-adres, alsmede het banknummer van de betrokkene;

b. een administratienummer dat geen andere informatie bevat dan bedoeld onder a,

c. gegevens met het oog op het doen van betalingen en het innen van vorderingen;

d. andere gegevens, dan bedoeld onder a tot en met c, waarvan de verwerking wordt vereist of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van een andere wet.

Beheer en toegang tot de persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden door de verwerkingsverantwoordelijke verzameld.

 Behoudens daartoe strekkende wettelijke voorschriften in wet- en regelgeving, hebben slechts toegang tot de persoonsgegevens degenen die belast zijn met het beheer van het klantenbestand of degenen die in verband staan met de verwerking van persoonsgegevens of die daarbij noodzakelijk zijn betrokken, waaronder werknemers en verwerkers van EMC Solutions

Cookies

EMC Solutions maakt voor haar website gebruik van Google Analytics en van verschillende typen cookies. Cookies zijn kleine digitale tekstbestanden die in de browser worden geplaatst om de website te helpen analyseren hoe bezoekers van de website gebruik maken. Voor de website wordt gebruik gemaakt van technische cookies, analytische cookies en tracking cookies. Hieronder leggen wij de functie van de door ons gebruikte cookies aan u uit.

Technische cookies

Technische cookies zijn noodzakelijk om de website goed te laten functioneren. Met het gebruik van technische cookies worden geen persoonsgegevens verwerkt.

Analytische cookies

Analytische cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over hoe websitebezoekers onze website gebruiken en beleven. Deze informatie stelt ons in staat om de website te optimaliseren, de werking van de website te controleren en de gebruikerservaring te verbeteren. Met het gebruik van analytische cookies worden geen persoonsgegevens verwerkt.

Tracking cookies

Tracking cookies worden gebruikt om het surfgedrag van websitebezoekers te kunnen volgen. Wanneer u daar toestemming voor hebt gegeven plaatsen wij tracking cookies zodat u gepersonaliseerde aanbiedingen kunt ontvangen.

Beveiliging van persoonsgegevens

EMC Solutions treft passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen zijn erop gericht een passend beschermingsniveau te bereiken, gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens met zich meebrengen.

Een ieder die handelt onder het gezag van EMC Solutions ter naleving en uitvoering van de verwerking van persoonsgegevens waar deze privacyverklaring betrekking op heeft, is tot geheimhouding verplicht. Geheimhouding is niet van toepassing voor zover enig wettelijk voorschrift hen tot mededeling verplicht of uit hun taak de noodzaak tot mededeling voortvloeit.

Bewaartermijn

EMC Solutions bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld. EMC Solutions heeft de volgende bewaartermijnen vastgesteld:

  • Persoonsgegevens van relaties en websitebezoekers worden uiterlijk 2 jaar na beëindiging van de opdracht verwijderd, tenzij op EMC Solutions een wettelijke bewaarplicht rust;
  • Persoonsgegevens van sollicitanten worden uiterlijk 1 maand na afronding van de sollicitatieprocedure verwijderd;

 

Recht op inzage, correctie, dataportabiliteit en verzet

U heeft als betrokkene het recht om de persoonsgegevens, die u aan verwerkingsverantwoordelijke heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te ontvangen en deze aan een andere organisatie over te (laten) dragen.

Indien de grondslag van de verwerking is gebaseerd op uw toestemming, als bedoeld in artikel 6 lid 1 sub a of artikel 9 lid 2 sub a AVG, dan heeft u als betrokkene te allen tijde het recht die toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

U heeft als betrokkene het recht om de verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken om u inzage te geven in uw door verwerkingsverantwoordelijke verwerkte persoonsgegevens. De verwerkingsverantwoordelijke deelt u schriftelijk binnen vier weken mee of de u betreffende persoonsgegevens worden verwerkt.

Indien u onjuistheden in uw bestand constateert, dan kan er een verzoek worden gedaan tot verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming. Dit verzoek bevat de aan te brengen wijzigingen. De verwerkingsverantwoordelijke bericht de verzoeker binnen vier weken na ontvangst van het verzoek schriftelijk of dan wel in hoeverre hij daaraan voldoet.

Indien de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt op de grondslag dat die verwerking noodzakelijk is voor het gerechtvaardigde belang van de verwerkingsverantwoordelijke dan staat de betrokkene de mogelijkheid tot zijn beschikking om verzet aan te tekenen.

De verwerkingsverantwoordelijke beoordeelt binnen vier weken na ontvangst van het verzet of het verzet gerechtvaardigd is. Indien dit het geval is dan beëindigt de verwerkingsverantwoordelijke de verwerking.

Klachten

Indien de betrokkene van mening is dat de bepalingen uit deze privacyverklaring  niet op aanvaardbare wijze zijn nageleefd, dan kan de betrokkene zich wenden tot EMC Solutions via privacy@emcsolutions.nl. De betrokkene heeft evenwel het recht zich tot de Autoriteit of de bevoegde rechtbank te wenden.

Wijzigingen in Privacyverklaring

EMC Solutions. Behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke

Marco van Briemen

Botter 33 0 5

8243 KM Lelystad

marco@emcsolutions.nl

085 – 773 17 11

De privacyverklaring is gecontroleerd door Okkerse & Schop advocaten, te Lelystad.